องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สภา อบต.

 
นายประยงค์  คำสุริย์
ประธานสภาอบต.
   
นายจันทร์   โมบุตรศรี  นายประเมิน  วังพิมูล
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
       
นายจันทร์   โมบุตรศรี นายสายทอง  ดวงจันทร์
 นายคำลา   นวะศรี นายทำมา   สีมาตย์จันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
 
 
นายทำนอง  แก้วศรีหา  นายบัวพา   ภูน้ำทอง  นายประยงค์  คำสุริย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
   

 
 นายพรชัย   ช่างเหลา  นายประกาย  คันธราช นายคำสี  ฤทธิ์มนตรี
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6