องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สำนักปลัด

 
นางสาวละออ ภูสิงห์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด

 
   
นางพรพิมล  คันศิลป์
นางจุฑามาศ วังภูมิใหญ่ นางกัลยา  ศรีษะโคตร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
 เจ้าพนักงานธุรการ
     
นายเทิดเกียรติ  เกชิต
 นายชูชาติ  พรมช่วย นายคมกฤษ์  ธรรมโรงศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นักการภารโรง
 พนักงานขับรถยนต์
 
 

 
 
นายสำเนา  สายเสมา

 พนักงานขับรถขนขยะ คนงานเก็บขยะ
 คนงานเก็บขยะ