องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองคลัง

 
นางยุภาพร ชลพอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
นางวาริน  ไวโหม่ง
นางสาวรุ่งเรือง  แก้มมะ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานธุรการ
 
   
  นางสุพรรณี  ขันทะมูล
   เจ้าพนักงานพัสดุ  
     
นางสาวกองศรี  วงษ์ภูมี
นางเขมิกา คำบอน
 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้