องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองคลัง

 
นางยุภาพร ชลพอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
นางวาริน  ไวโหม่ง
นางสาวรุ่งเรือง  แก้มมะ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานธุรการ
 

 
นางสุพรรณี  ขันทะมูล
นางเขมิกา  คำบอน
นางชนันทร์ยา  ยนต์พันธ์
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
 
นางสาวกองศรี  วงษ์ภูมี
   
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ