องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
นายสายันต์  อุ่นทะยา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
   
นายวราวุธ  อาจเอี่ยม

 นักพัฒนาชุมชน  นักสันทนาการ
   
 นายวัฒวุฒิ  ศรีบุรินทร์ นางยุพิน  ฆารสว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
     
 นางพันทิพย์  ภูทองน้ำ
นางพรพิมล  พลศิริ
 นางจินตา  วังพิมูล
 ครู  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
   
 
 นายอัคนีย์  สีพั้ว นางเดือนเพ็ญ  โมบุตรศรี
 นางวรรณิษา  บุตตะโครต
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 นางคำผัน  โภคาพานิช นางศศิธร คำบอน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก