องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                   องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม เป็นเขตการปกครองของอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่เขตรอบนอกของเทศบาลตำบลท่าคันโท อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ  109  กิโลเมตร  มีพื้นที่โดยประมาณ  58.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  36,630ไร่  หรือเท่ากับร้อยละ  8.68  ของพื้นที่อำเภอท่าคันโท   สภาพพื้นที่โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม มีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้

              ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    ลำน้ำปาว  ตำบลหนองหญ้าไซ  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี

              ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    เขตเทศบาลตำบลนาตาล  และเทศบาลตำบลท่าคันโท   

    อำเภอท่าคันโท      จังหวัดกาฬสินธุ์                      

             ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     เขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  อำเภอท่าคันโท   จังหวัดกาฬสินธุ์

             ทิศใต้              ติดต่อกับ    เขตเทศบาลตำบลนาตาล      อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์


 ลักษณะภูมิประเทศ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับที่ราบสูง  ลักษณะที่ราบน้ำท่วมถึง มีป่าไม้และมีภูเขา  มีลำน้ำปาวไหลผ่าน  ซึ่งติดต่อกับเขตชลประทานลำน้ำปาว มีห้วยหนองคลองบึงบ้างเป็นบางส่วน  ในช่วงฤดูฝนน้ำหลาก น้ำจะท่วมขัง  ฤดูแล้งน้ำจะลดระดับลงอย่างมาก เหลือพื้นที่ไว้เป็นทุ่งหญ้า สำหรับเลี้ยงสัตว์ และราษฎรบางส่วนได้อาศัยพื้นที่ส่วนนี้ประกอบอาชีพ ด้านการประมงน้ำจืด

 ลักษณะภูมิอากาศ

เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  มี 3 ฤดูกาล

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี  3  ฤดู                     

 1.ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก                                                          

 2.ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและไม่ตรงตามฤดูกาล  เกษตรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล
 3
. ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศหนาวมากแห้งแล้ง
     
ลักษณะของดิน

                   ทรัพยากรดิน  สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ไม่ค่อยอุ้มน้ำ บางแห่งเป็นดินลูกรัง  ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร ปลูกมันสำปะหลัง  ปลูกอ้อย และทำนาข้าว

 ลักษณะแหล่งน้ำ

                   แม่น้ำลำปาวอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านยางอู้ม หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 เป็นแหล่งปลาน้ำจืด และแหล่งประมงของหมู่บ้าน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นสถานที่ศึกษาวิถีชีวิตการประมงน้ำจืดพื้นบ้าน

ลักษณะของไม้และป่าไม้

                   ชื่อป่าชุมชน : ป่าหมู่บ้านยางอุ้ม  ปีที่เริ่มโครงการ : 2549   ที่ตั้ง : ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

เนื้อที่ : 775 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา  ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 

สภาพป่า : เป็นไม้ เต็ง ไม้รัง ผสมป่าเบณจพรรณบางส่วน สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ปัจจุบันมีลูกไม้ขนาดกลางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น  เป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และร่วมกันดูแลรักษา

                                                                     (ที่มาข้อมูล  :  ข้อมูลสารสนเทศ กรมป่าไม้)

 ด้านการเมือง/การปกครอง
เขตการปกครอง
  แบ่งออกเป็น  6  หมู่บ้าน

 

                   รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม มี  6  หมู่บ้าน แยกได้ดังต่อไปนี้

                        1. หมู่ที่  1 บ้านยางอู้ม     มี นายประครอง  ภูนาเถร      เป็น  กำนันตำบลยางอู้ม

                        2. หมู่ที่   2  บ้านยางอู้ม    มี นายณัฐพล     พรมช่วย      เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน

                        3. หมู่ที่   3  บ้านคำบอน   มี นายเจริญ    บุดอินทร์        เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน

                        4. หมู่ที่   4  บ้านยางอู้ม   มี นายหวัด     นะวะคำศรี     เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน

                        5. หมู่ที่   5  บ้านคำบอน  มี นายสมจิตร     ภูใจตรอง    เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน

                        6. หมู่ที่   6  บ้านชัยศรีสุข มี นายธงชัย       ปาปะไพ      เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน   

การเลือกตั้ง..   
         การเลือกตั้ง

               การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนโดยประชาชน เพื่อประชาชน ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ

ประชากร

          1. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

               (ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร   อ.ท่าคันโท  จ.กาฬสินธุ์     25  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559)
            2. ช่วงอายุและจำนวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม รวม 4,536  คน  แยกเป็นเพศชาย 2,269  คน  / เพศหญิง  2,267   คน

 
   (ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร อ.ท่าคันโท  จ.กาฬสินธุ์    25  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559)