องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

1.  การเกษตร

                   1. การเกษตรหลัก      ได้แก่  การทำนา                  จำนวน   865   ครัวเรือน

                   2.  การเกษตรรอง      ได้แก่

                    3. ทำไร่ ส่วนใหญ่       ได้แก่   อ้อยและมันสำปะหลัง  จำนวน  759   ครัวเรือน

                    4. ทำสวน ส่วนใหญ่    ได้แก่   - ไม้ยืนต้น - ไม้ผล      จำนวน   248   ครัวเรือน

                                                          - พืชผัก                  จำนวน   224   ครัวเรือน

2.  การประมง

                   ประชากรบางส่วนยึดอาชีพการทำประมงโดยการจับปลาในแม่น้ำลำปาวในเขตตำบลยางอู้ม และเขตพื้นที่ข้างเคียง  โดยการใช้วัสดุ – อุปกรณ์  เช่น แห อวน แพสะดุ้ง ฯลฯ เป็นต้น  ในการดักจับปลาน้ำจืดในแม่น้ำลำปาว   

3.  การปศุสัตว์       

                   3.1 อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่     โค กระบือ                จำนวน     67    ครัวเรือน

                                                        สุกร                       จำนวน      28   ครัวเรือน

                                                        เป็ด ไก่                  จำนวน   336   ครัวเรือน

                   3.2 อาชีพประมง                 จับปลา                   จำนวน      78  ครัวเรือน

                   3.3 อาชีพค้าขาย                                             จำนวน     74    ครัวเรือน 

                   -  ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ    25,000    บาท/ปี

4การบริการ

          องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  ทั้งในด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การสังคมสงเคราะห์  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฯลฯ เป็นต้น

การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามหลักประชาธิปไตย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม

-  ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล การเมือง

             การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เช่น กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง

-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น โครงการบูรณา    

             การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสายใยรักแห่งครอบครัว  เพื่อขจัดความยากจน                   

-  พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส่วนตำบล สมาชิก อบต. ให้ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการ

             ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

-  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย การสร้างความเข้าใจการเสียภาษีให้ประชาชนรู้ และ 

             เข้าใจ การปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีจัดหารายได้ สร้างระบบการจัดเก็บภาษี และกิจกรรม 

             พาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

-  พัฒนาสำนักงาน จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช่ ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงานให้

             เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

          -  พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน โดยจัดบริการทั้งในและนอกสำนักงาน อำนวยความ

             สะดวกแก่ประชาชนในการมาติดต่องานราชการ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

             ต่างๆ ให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

5.   การท่องเที่ยว  เว็บไซต์  www.yangoom.go.th

          -  รอยนายพราน  อยู่บนภูเขาบริเวณเทือกเขาภูน้อย


 

-  ลำน้ำปาว   การดำรงวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพประมงน้ำจืดของประชาชนบางส่วนในพื้นที่

 

-  ป่าชุมชน   ป่าไม้สาธารณะโดยการอนุรักษ์ธรรมชาติไว้เชิงการท่องเที่ยว

 

6การอุตสาหกรรม

                    6.1   โรงงานอุตสาหกรรม             -      แห่ง      

                    6.2   โรงสี                                7     แห่ง

                    6.3   อุตสาหกรรมในครัวเรือน        -      แห่ง

7.  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

                   7.1   ธนาคาร                           2     แห่ง  (ธนาคารหมู่บ้าน,กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง)

                   7.2   ร้านซ่อมเครื่องยนต์              7    แห่ง    

                   7.3   ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่              1     แห่ง

                   7.4   ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก             10     แห่ง  (ปั้มหลอด)

                   7.5   ร้านบริการเสริมสวย             1     แห่ง

                   7.6   ร้านขายของชำ                  37     แห่ง

                   7.7   ร้านขายอาหาร                  11     แห่ง

8.  แรงงาน

          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา อาชีพรอง คือ รับจ้างและค้าขาย ด้านแรงงาน แรงงานมีไม่เพียงพอ อพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ กลับมาเฉพาะฤดูกาลเก็บเกี่ยว  มีแต่เด็กและคนชรา อาศัยอยู่เฝ้าบ้านพักอาศัย