องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

         1.  การคมนาคมขนส่ง

                   1.1   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2,298  ถนนท่าคันโท หนองหิน  ผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4,5

                   1.2   ถนน รพช. สายหนองแซง  - บ้านชัยศรีสุข    ระยะทาง  4  กิโลเมตร

                   1.3   ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตรอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในสภาพชำรุดเนื่องจาก

สภาพการใช้งานมานานและถูกน้ำกัดเซาะ

                   5.1.4   ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านอีกจำนวนหนึ่ง

         2.  การไฟฟ้า

                   องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม มีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  การให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ ในเขตหมู่บ้านยังไม่มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 100 โดยแยกได้ดังนี้

มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด         1,085   ครัวเรือน

       3.  การประปา

          ประชากรมีน้ำประปาใช้         1,085    ครัวเรือน  ได้แก่หมู่ที่  1,2,3,4,5,6

โดยมีระบบประปาหมู่บ้าน  ดังนี้

ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่มาก      หมู่ที่ 1   (ใช้น้ำประปาร่วม หมู่ที่ 1 , 2 , 4)

ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่           หมู่ที่ 3  

ระบบประปาหมู่บ้านน้ำใต้ดิน                     หมู่ที่ 5

ระบบประปาหมู่บ้านน้ำใต้ดิน                     หมู่ที่ 6

 โทรศัพท์

ประชาชนยังขาดการบริการโทรศัพท์ทางสาธารณะเป็นบางส่วน  ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่คลอบคลุมโดยทั่วไป

โทรศัพท์สาธารณะ                        7  ตู้

สถานที่บริการอินเตอร์เน็ต               1  แห่ง  (ศูนย์  ICT ชุมชนประจำ อบต.)

ร้านสถานที่บริการอินเตอร์เน็ต          2  แห่ง

บริการเสียงตามสายคลอบคุม            6  หมู่บ้าน

  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  ประชาชนโดยส่วนมากเดินทางใช้บริการในเขตเทศบาลตำบลท่านคันโท  ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท ในการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ไปรษณีย์ประจำตำบล 1    ราย