องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม


 

 

ตำบลยางอู้ม ชุมชนน่าอยู่ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม เป็นผู้นำการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
สนับสนุนด้านการศึกษา  พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ  ประชาชนมีส่วนร่วม  อยู่ดีมีงานทำ