องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สาส์นจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม

สาส์นจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม  เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน  มีหน้าที่ในการดูแล ทุกข์ สุข และจัดหาบริการสาธารณะที่จำเป็นให้กับประชาชน มีผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนที่มาจากเลือกตั้ง มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายข้าราชการประจำ เพื่อนำนโยบายของฝ่ายบริหารไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม จึงมุ่งเน้นไปที่การบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กระผมในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ทุกหมู่บ้าน กลุ่มเครือข่ายอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือให้กำลังใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งกระผม  นายไมตรี  เกชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  โดยเต็มกำลังความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  จัดให้มีมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตอย่างเข็มงวด  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลยางอู้มต่อไป

    

( นายไมตรี  เกชิต )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม