วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ค่าวัสดุประปา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง