วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อถังขยะ (52.14.15.03 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง