วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)
10  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านยางอู้ม หมู่ที่ 2)
10  ต.ค. 2561
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์(ขุดหลุมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรอง ประจำปี พ.ศ2561 จำนวน 200 หลุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์(ตกแต่ง ไม้ดอก ไม้ประดับ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุระบบประปา,บาดาล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง