วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลม กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)
10  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านยางอู้ม หมู่ที่ 2)
10  ต.ค. 2561
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์(ขุดหลุมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรอง ประจำปี พ.ศ2561 จำนวน 200 หลุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง