วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์(ขุดหลุมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรอง ประจำปี พ.ศ2561 จำนวน 200 หลุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์(ตกแต่ง ไม้ดอก ไม้ประดับ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุระบบประปา,บาดาล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อต้นไม้ (ตามโครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรอง ประจำปี พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอื่นๆ (มิเตอร์น้ำประปา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง